Aanvullend Corona beleid Mittsu.

Goed nieuws: wij mogen weer opengaan voor plastisch chirurgische zorg!

Het team van Mittsu voelt zich uiteraard zeer verantwoordelijk voor jouw gezondheid en veiligheid en dat van onze medewerkers en specialisten. Daarom kunnen de afspraken in onze kliniek enkel plaatsvinden volgens specifieke voorwaarden.

We willen je vragen bij de komst naar onze kliniek, deze voorwaarden goed door te lezen.

De specifieke voorwaarden kun je vinden onderaan dit document.

Consulten, controles en wondcontroles.

Consult/controle afspraken:

Wij geven er de voorkeur aan de consulten en controles te laten plaatsvinden via beeldbel consult of telefonisch consult. Ons afsprakenbureau zal met ieder deze mogelijkheid bespreken. Indien een beeldbel of telefonisch consult of controle voor jou niet wenselijk is, ben je van harte welkom op locatie Mittsu onder specifieke voorwaarden.

De wondcontrole afspraak na de operatie:

In de mail die we je zullen versturen met je postoperatieve afspraak, staat duidelijk vermeld wat voor type afspraak je hebt: een telefonisch of beeldbel afspraak of een controle op locatie. Indien je geen hechtingen hebt die verwijderd hoeven te worden, zullen we een beeldbel of telefonische controle afspraak met je maken.

Indien spoed of zorgen bel je altijd eerst het noodnummer voor direct overleg- die je ontvangt in deze mail. Deze staat ook op je ontslagbrief.

Beeldbel afspraken:

Indien je een beeldbel afspraak hebt kan dit via Facetime, Whats-app video of Skype. Heb je geen Whats-app of Skype dan willen we je vragen dat te installeren via de app store of op www.skype.com. Je kunt Skype downloaden op je mobiel, tablet of computer. Tevens willen we je vragen je skype gebruikersnaam aan ons door te geven via info@mittsu.nl Bij voorbaat vriendelijk dank!

 Operaties

Operatie afspraken onder plaatselijke verdoving op locatie Mittsu kunnen plaatsvinden onder specifieke voorwaarden.

Voor operatie afspraken op locatie Operatie Centrum Amstelveen: Het Operatie Centrum Amstelveen neemt contact met je op om hun specifieke voorwaarden en veiligheidsmaatregelen zorgvuldig met je door te nemen.

 Specifieke voorwaarden:

Het beleid wat wij volgen is dat we alleen mensen in de kliniek voor consult/controle of operatie toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Als je daarom op één van de volgende vragen in de week voor je afspraak ‘ja’ antwoordt, dan verzoeken we je om je afspraak kosteloos te annuleren.

 • Heb je nu Corona?
 • Heb je nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Ben je genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heb je éen of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden)?
 • Heb je huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Ben je in thuisisolatie?
 • Woon je in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Indien je op bovenstaande vragen Nee kunt antwoorden, ben je van harte welkom in onze kliniek onder de volgende voorwaarden:

 • Wij willen je vragen om alleen naar de afspraak te komen, begeleiders worden helaas niet toegelaten in de kliniek. Ook niet bij de wondcontroles. Wij vragen je om begeleiding buiten (in de auto) te laten wachten.
 • Kom niet te vroeg, dus het liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • De assistente zal je direct bij binnenkomst verwelkomen en twee vragen stellen over je gezondheid:
  • Heb je last van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, diarree of koorts?
  • Bevindt een huisgenoot van jou zich in thuis isolatie?

Indien 2 x NEE, dan kan de afspraak doorgaan.

Indien 1 of 2 x JA: We willen je vragen de afspraak te annuleren en de kliniek te verlaten om besmettingsgevaar te voorkomen.

Een nieuwe afspraak kan gemaakt worden nadat je tenminste 24 uur klachtenvrij bent en/of indien 14 dagen na het laatste contact met je huisgenoot in thuis isolatie.

 • Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij je bij betreden van de kliniek vragen je handen te desinfecteren met handalcohol. Deze staat bij binnenkomst voor je klaar bij de receptie.
 • We willen je verzoeken de aanwijzingen van onze medewerkers goed op te volgen.
 • Wij willen je vragen met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren van de assistente, medewerkers, andere cliënten en indien mogelijk- de specialisten.
 • We zullen je vragen plaats te nemen op de aangegeven plekken in de wachtkamer.
 • Wij zullen je ontvangen met een glimlach maar zullen de hand niet schudden.
 • Alle medewerkers en specialisten dragen mondkapjes en handschoenen.
 • Indien je langskomt voor een contante betaling willen wij je vragen met gepast geld te betalen.
 • Koffiemachines zijn helaas om veiligheidsredenen buiten gebruik gesteld. Er kan helaas geen koffie/thee aangeboden worden. Wij hopen op je begrip.
 • Indien het nodig is om ons beleid naar aanleiding van de berichtgeving aan te passen, dan zullen we dat uiteraard meteen doorvoeren en je van op de hoogte stellen.

Aanvullende voorwaarden tijdens behandelingen op locatie Mittsu:

 • De specialist zal je voor de behandeling nogmaals de twee vragen stellen over je gezondheid.
 • Tijdens de behandeling zelf, willen we je verzoeken niet te spreken om besmettingsgevaar te kunnen voorkomen.
 • De specialist en assistent maakt gebruik van door het RIVM geadviseerde mondkap, spatbril, overkleding en handschoenen tijdens behandelingen.
 • Indien mogelijk zal de specialist je kunnen vragen ook een mondkapje te dragen tijdens de behandeling.
 • In de behandelkamer houden we ons uiteraard aan de Richtlijn Infectie preventie en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Tips voor een optimaal immuunsysteem:

Het team van Mittsu neemt het goed zorgen voor jezelf en een optimaal immuunsysteem uitermate serieus.

 • Neem elke dag extra vitamine C, 2000mg per dag en een multivitamine.
 • Drink voldoende water
 • Eet gezond: voldoende fruit en groenten, geen suikers, geen koemelk producten.
 • Probeer wel te blijven bewegen, al is het thuis. (Je kunt online prima sportlesjes volgen)
 • Slaap genoeg.
 • Wees alert op jezelf en je omgeving maar blijf vooral rustig. Stress is beslist niet goed voor je immuunsysteem.
 • En uiteraard: was veelvuldig je handen, nies en hoest in je elleboog, gebruik schone tissues voor het snuiten van de neus en gooi de tissues daarna direct in de prullenbak. Probeer aanrakingen van de handen aan de neus en mond te vermijden.

Wij danken je hartelijk voor je medewerking en hopen je snel te begroeten!

Stay healthy & Happy,

Team Mittsu.

Additional Corona policy Mittsu.

Good news: we can open again for plastic surgical care!

The Mittsu team feels very responsible for your health and safety and that of our employees and specialists. That is why appointments in our clinic can only take place according to specific conditions.

We would like to ask you to read these conditions carefully when you come to our clinic.

The specific conditions can be found at the bottom of this document.

Consultations, checks and wound checks.

Consult / follow up appointments:

We prefer to have the consultations and checks take place by video call consultation or telephone consultation. Our appointment office will discuss this option with everyone. If a video call or telephone consultation or follow up appointment is not desirable for you, you are welcome at location Mittsu under specific conditions.

The wound control appointment after surgery:

In the email we will send you with your postoperative appointment, it is clearly stated what type of appointment you have: a telephone or video call appointment or a check on location. If you do not have stitches that need to be removed, we will make a video call or telephone check-up appointment with you.

In case of urgency or concerns, you always call the emergency number first for direct consultation, which you will receive in this email. This is also on your resignation letter.

Video call appointments:

If you have a video call appointment, this can be done by Facetime, Whats-app video or Skype. If you do not have a Whats app or Skype, we would like to ask you to install it via the app store or at www.skype.com. You can download Skype on your mobile, tablet or computer. We would also like to ask you to send us your Skype username via info@mittsu.nl Thank you in advance!

Surgery

Surgery appointments under local anesthesia at the Mittsu site can take place under specific conditions.

For surgery appointments on location Operation Center Amstelveen: The Operation Center Amstelveen will contact you to carefully discuss their specific conditions and safety measures.

SPECIFIC CONDITIONS: 

The policy we follow is that we only allow people in the clinic for consultation / follow up appointments or surgery who we know with quite high certainty that they are healthy.

Therefore, if you answer “yes” to one of the following questions in the week before your appointment, we request that you cancel your appointment free of charge.

 • Do you have Corona now?
 • Do you now have roommates / family members with corona?
 • Have you been cured from corona less than 2 weeks ago?
 • Do you have one or more of the following symptoms: cold, sneezing, cough, sore throat, shortness of breath, fever (over 38 degrees)?
 • Do you have roommates / family members with these symptoms?
 • Are you in home insulation?
 • Do you live in a nursing home or institution for people with intellectual disabilities?

If you can answer No to the above questions, you are welcome in our clinic under the following conditions:

 • We would like to ask you to come to the appointment alone, unfortunately companions are not allowed in the clinic. Also not at the wound checks. We ask you to let guidance wait outside (in the car).
 • Do not arrive too early, so preferably arrive just before the appointment time.

The assistant will welcome you upon entering our clinic and will ask you two questions about your health:

 • Do you have a cough, a cold, sore throat, diarrhea or fever?
 • Is a housemate of yours in isolation at home?

If 2 x NO, then the appointment can continue.

If 1 or 2 x YES: We would like to ask you to cancel the appointment and leave the clinic to avoid the risk of infection.

A new appointment can be made after you have been free of complaints for at least 24 hours and / or 14 days after the last contact with your housemate in home isolation.

 • Because hand hygiene appears to be an important source of infection during this virus outbreak, we will ask you to disinfect your hands with hand alcohol when entering the clinic. This will be waiting for you at the reception upon arrival.
 • We would like to ask you to carefully follow the instructions of our employees.
 • We would like to ask you to keep the 1.5 meters distance from the assistant, employees, other clients and, if possible, the specialists.
 • We will ask you to take a seat at the indicated places in the waiting room.
 • We will welcome you with a smile but will not shake hands.
 • All employees and specialists wear face masks and gloves.
 • If you have an appointment for a cash payment we would like to ask you to pay with exact money.
 • Coffee machines have unfortunately been taken out of use for safety reasons. Unfortunately, no coffee / tea can be offered. We hope for your understanding.
 • If it is necessary to adjust our policy in response to the notification, we will of course immediately implement this and inform you.

Additional conditions during treatments at the Mittsu location:

 • The specialist will ask you two questions about your health before the treatment.
 • During the treatment itself, we would like to ask you not to speak to avoid contamination.
 • The specialist and assistant use mouth guards, splash goggles, clothing and gloves recommended by RIVM during treatments.
 • If possible, the specialist may ask you to also wear a mouth mask during treatment.
 • In the treatment room, we naturally adhere to the Infection Prevention Directive and guidelines of the Dutch Association for Plastic Surgery and we have taken additional hygiene measures.

TIPS FOR AN OPTIMAL IMMUNE SYSTEM: 

The Mittsu team takes selfcare and an optimal immune system very seriously.

 • Take extra vitamin C, 2000mg per day and a multivitamin every day.
 • Drink enough water
 • Eat healthy: sufficient fruits and vegetables, no sugars, no dairy products.
 • Try to keep moving, even if it is at home. (You can take great sports lessons online)
 • Get enough sleep.
 • Be alert to yourself and your environment, but above all stay calm. Stress is definitely not good for your immune system.
 • And of course: wash your hands, sneeze and cough in your elbow, use clean tissues to blow the nose and then throw the tissues directly into the trash. Try to avoid touching the hands to the nose and mouth.

We thank you very much for your cooperation and hope to welcome you soon!

Stay healthy & Happy,

Team Mittsu.